MENU
Aula_close Layer 1
Tåstelf
Mobil menu

Om centerafdelingen

Om Centerafdelingen

Centerafdelingen er et specialpædagogisk skoletilbud til elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, ADHD eller tale-sproglige vanskeligheder. Eleverne har et almindeligt potentiale for skolefaglig læring, hvis blot rammerne for læring bliver sat rigtigt.

Vi modtager elever fra børnehaveklasse til 10. klassetrin. Skoletilbuddet er placeret i Svendborg Kommune på Tåsingeskolen og tager imod elever fra hele det Syd- og Midtfynske område. Centerafdelingen varetager udover specialpædagogisk undervisning under folkeskoleloven også en videncenterfunktion indenfor autisme- og adhd-området og er idrætsskole under Team Danmark

 • Idégrundlaget
  • Helhed – ikke kun en skole
  • Skolens indretning
  • Skolefaglig læring
  • At forberede til livet udenfor skolen
  • Måder at forstå og møde eleverne

Idégrundlaget

Helhed – ikke kun en skole

Samme fag og timetal som i folkeskolen. 
I centerafdelingen følger eleverne folkeskolens almindelige læse- og fagplaner. Det vil sige, at eleverne som udgangspunkt har samme fag og samme timetal som elever i den almindelige folkeskole.

Træning i "ikke-skolemæssige" færdigheder. I centerafdelingen er "skoledagen" mere end skema-undervisning. Noget tid bruges dels på en ekstra indsats i forhold til at træne og udvikle elevernes færdigheder og kompetencer indenfor de ikke-skolemæssige områder, hvor vores elever møder større udviklingsmæssige udfordringer end andre børn og unge.

Undervisning og fritid flettet sammen. Vi har valgt at integrere den specialpædagogiske indsats med den undervisningsmæssige, så undervisning og andre aktiviteter er flettet ind i hinanden over hele dagen. Det giver nogle fordele i forhold til den store gruppe af vores elever, som foretrækker kortere undervisningssekvenser, og som har glæde af, at eksempelvis fysiske aktiviteter veksler med mere boglige udfordringer.

Skolens indretning

Individuelle behov. 
Vores elever har stor glæde af, at de fysiske rammer er tilpasset deres særlige behov. De fleste af vores elever har brug for en høj grad af struktur omkring sig og mulighed for at veksle mellem undervisning i små grupper og selvstændigt arbejde på individuelt tilpassede arbejdspladser med klar afgræsning til de andre elever.

Skærmning. Nogle elever har meget lettere ved at fokusere på deres eget arbejde og egen læring, hvis de i større eller mindre grad er skærmet fra distraherende indtryk fra de andre elever, aktiviteter på legepladsen udenfor.

Nogle af de centrale elementer i indretningen af vores undervisningsmæssige og pædagogiske rammer bygger derfor på:

 • Skærming fra distraherende stimuli.
 • Overskuelighed.
 • Individuelle og adskilte arbejdspladser.
 • Visuelle støttesystemer som tydeliggør dagsforløb.
 • Kommunikationsstøttende redskaber.
 • It-baserede undervisningshjælpemidler og andre kompenserende redskaber i forhold til specifikke læringsmæssige eller udviklingsmæssige problematikker.

Skolefaglig læring

At undgå at "dobbelthandicappe" eleven. 
Undervisning i skolerelaterede færdigheder som kan måles i en prøvesituation er vigtig og nødvendig for at klare sig godt gennem livet. Vi lægger som skole vægt på at eleven ikke bliver "dobbelthandicappet". Med dette mener vi, at vi ikke af misforstået hensyn til elevernes særlige problemer, skal undlade at stille krav om faglig udvikling.
I stedet ser vi de indlæringsmæssige problemer, som eleverne har i de enkelte fag, som en speciel udfordring til vores undervisningsmæssige og pædagogiske indsats.

Vi skal skabe og udvikle undervisningsmæssige rammer som gør at eleverne, på trods af deres problematikker, kan komme så langt som overhovedet muligt i forhold til de almindelige faglige færdigheder som folkeskolens fag indebærer. Ellers er vi medvirkende til at eleverne, oven i deres sociale vanskeligheder, fagligt bliver hægtet af.
Samtidig er vi selvfølgelig klar over, at eleverne kan have specifikke problematikker som gør, at de ikke fuldt ud kan leve op til de faglige krav, og at de kan have brug for at blive fritaget for kravene indenfor enkelte fag.
Er der brug for dette, sker det selvfølgelig altid i et tæt samarbejde med forældre og efter drøftelse med eleverne.

Børn som har gennemgribende udviklingsforstyrrelser har nogle primære problemer omkring opfattelsesevne, sansemotorisk funktion, sprogfunktion, opmærksomhed, evne til at aflæse sociale situationer, evne til at tilpasse sig forandringer mm.
Som en konsekvens af dette har de ofte store indlæringsmæssige problemer. Ofte ser man i den specialpædagogiske indsats overfor elever som vores, at den primære fokus rettes mod at udvikle eleverne indenfor de områder, hvor de har primære problemer, og at man sætter mindre fokus på deres generelle faglige udvikling.
I Centerafdelingen lægger vi stor vægt på, at eleverne skal støttes til en optimal skolefaglig udvikling. Perspektivet er at gøre alt hvad vi kan for at undgå at dobbelthandicappe eleven.

En elev som bærer nogle omfattende neurologiske problematikker på sig er væsentlig bedre stillet i forhold til fremtidige erhvervs- og uddannelsesmæssige muligheder, hvis eleven er fagligt ”på niveau” med sine jævnaldrende.
En stor del af vores elever vil - med den nødvendige specialpædagogiske og sociale støtte - kunne tilegne sig erhvervsmæssige kompetencer, som kan danne grundlag for en tilknytning til arbejdsmarkedet. En mindre del af vores elever vil kunne tage en almindelig ungdomsuddannelse og efterfølgende kompetencegivende uddannelser.
I vores specialpædagogiske indsats ønsker vi at se langt, og allerede i indlæringen af de grundlæggende folkeskolefag at bygge fundamentet for en senere tilknytning til arbejdsmarkedet.
Det gør vi ved at fokusere på:

 • At udvikle elevernes spidskompetencer.
 • At give dem de relevante og nødvendige almene skolemæssige færdigheder.
 • At fjerne eller mindske de barrierer som elevernes primære handicap indebærer, gennem træning, udvikling af kompenserende strategier, selverkendelse og understøttelse af kompenserende evner.

At forberede til livet udenfor skolen

Hovedparten af vore elever har udviklingsforstyrrelser og problematikker, som ikke kun har betydning i forhold til deres måde at kunne indgå i undervisningsmæssige rammer. Der er tale om problematikker som har betydning for alle områder af elevernes liv. Vi lægger vægt på at vi som skole hjælper vores elever ved at "se langt" på elevernes vegne.

Igennem et skoleforløb i Centerafdelingen skal eleverne forberedes til at leve et selvstændigt liv, hvor de kan klare de mange udfordringer, som livet stiller, det være sig transport, indkøb, kommunikation, brug af it, husførelse, at kunne færdes i offentlige sociale sammenhænge og meget andet.
Mange af vores elever har problemer som gør, at de har brug for særlig træning, undervisning og øvelse på et eller flere af disse områder. En del af den tid hvor eleverne er i Centerafdelingen, sætter vi derfor fokus på udvikling af disse færdigheder.

Skolen råder over køkkenfaciliteter, vaskefaciliteter mm. som inddrages - særligt i forhold til de lidt ældre elever og vi tager gerne eleverne ud i det offentlige liv.

Måder at forstå og møde eleverne

Elever i Centerafdelingen har oftest været igennem en psykiatrisk udredning og har fået en diagnose indenfor spektret af gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller en tilgrænsende diagnose. Deres funktionsproblematikker og udviklingsbegrænsninger er således velbeskrevet og har ført til afklaring af et behov for omfattende specialpædagogisk støtte.

Det er sjældnere, at vores elever før de starter i Centerafdelingen har oplevet en afklaring af, og fokusering på deres styrkeområder. Funktionsbegrænsninger er afhængig af den ramme og de krav man møder. Særligt elever indenfor spektret af autistiske forstyrrelser møder store udfordringer i den almindelige folkeskole idag, hvor selvstyrende læreprocesser, gruppeprocesser og social interesse og kompetence er altafgørende.
I Centerafdelingen tilbyder vi et specialpædagogisk miljø, der er tilpasset elevernes kompetencer og funktionsmåder. Vi kalder det en kontekstuel handicapforståelse: Ved at tilpasse det pædagogiske miljø og kravene til elevernes færdigheder og kompetencer minimeres deres funktionsmæssige begrænsninger.

Det er vores erfaring at eleverne udvikler sig bedst, når vi fokuserer på elevens kompetencer og udviklingsmuligheder – også på de områder hvor de har de største udviklingsmæssige udfordringer. De forskellige udviklings- og færdighedsområder er oftest forbundet, så ved at træne, udvikle og sætte fokus på elevernes styrkeområder udvikler de sig – også indenfor de områder hvor de har størst udfordringer.
Det ændrer selvfølgelig ikke ved at de har behov for målrettet træning indenfor færdighedsområder, der ellers kan blokere for deres fremtidige uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige, trivselsmæssige og sociale muligheder.
Vi har som mål at fokusere på ressourcer og potentialer uden at tabe problemerne af syne.