MENU
Aula_close Layer 1
Tåsingeskolens logo

Praktiske Oplysninger

Praktiske oplysninger som kontaktinformationer, skolebestyrelse, ferier mv finder du under Tåsingeskolens menuer Kontakter, Skolebestyrelsen, Elevråd og Dagligdagen
Herunder finder du praktiske oplysninger, som kun er gældende for Centerafdelingen

 1. Transport
 2. Tilknyttede rådgivere
 3. En usædvanlig skole – for kommende elever
 4. Til forældre – til kommende elever
 5. Et relevant skoletilbud?
 6. Elevernes skoledag
  • En ikke helt almindelig skole
  • Små klasser
  • Både undervisning og fritid
  • Fritid
  • Egen arbejdsplads
  • Egen computer
  • Individuelle behov
  • Kontaktperson
  • Elevplaner og skole-hjem samarbejde
 7. Hvordan kan mit barn blive optaget på skolen?
  • Optagelse
  • Transport til og fra skole
 8. Til offentlige samarbejdspartnere
  • Målgruppe
 9. Visitation
  • Svendborg Kommune
  • Andre kommuner
 10. Revisitation
 11. Økonomi

Transport

Det er Vester Skerninge-busserne der står for den daglige transport af de elever, som ikke er selvtransporterende.

Når først kørselsordningen er etableret, er det forældrenes opgave og ansvar at meddele det til busselskabet – i tilfælde af sygdom eller andre ændringer i transportbehovet.

Vurderingen af hvornår en elev er parat til at være selvtransporterende tages altid i fællesskab med jer forældre, hvor vi medinddrager en række forhold i vores drøftelser:

 • Hvilken grad af overskud har eleven?
 • I hvilken grad har eleven behov for en selvstændigheds- og selvværdsunderstøttende oplevelse af at kunne transportere sig selv?
 • Hvilke behov har eleven for at være selvtransporterende i sit fritidsliv og i sit kommende uddannelses- og arbejdsmæssige forløb?
 • Hvilket klassetrin går eleven på?
 • Hvordan ser den konkrete transportvej ud med hensyn til offentlig transport, busskift mm.
 • I hvilken grad vil selvtransportering udgøre en  belastning, som mindsker elevens ressourcer til daglig trivsel og skolefaglig læring?

Tilknyttede rådgivere

I Centerafdelingen indgår en række rådgivere i det specialpædagogiske tilbud. Følgende rådgivere indgår i centerafdelingens specialpædagogiske tilbud:

 • Psykolog: Jacob Bogh Sønderby
 • Psykolog: Mette Mørk Henriksen
 • Fysioterapeut: Lene Juul Larsen
 • Ergoterapeut: Pi Klinkvort
 • Læsevejleder: Lene Kingo
 • Læsevejleder med hovedvægt på stave- og skrivevanskeligheder: Lene Hjortholm Andersen
 • Læsevejleder med primær fokus på IT-kompenserende strategier til elever med dysleksi: Kirsten Andersen
 • IT-ansvarlig: Ulrik Rosenberg
 • UU-vejleder: Lone Bojsen tlf. 3017 4520

Rådgiverne indgår i løbende dialog med pædagoger og lærere. Ved behov står de for screeninger, træning, udarbejdelse af erklæringer omkring de enkelte elever.

I er som forældre meget velkommen til at kontakte rådgiverne, hvis I har spørgsmål eller ønsker i forhold til jeres barn.

En usædvanlig skole – for kommende elever

Nogle elever som går på skolen har tidligere gået på en almindelig folkeskole. De bliver ofte overraskede over, hvordan skoledagen i Centerafdelingen er.

Fritid i skoletiden.
Skoledagene er mere end skemalagt undervisning. Mange af de ting vi laver, kunne eleverne også finde på at lave i deres fritid.

Færre elever i en klasse.
Der er væsentlig færre elever i en klasse i Centerafdelingen, end der er i Tåsingeskolens øvrige klasser. Og der er flere voksne i hver klasse, så man næsten altid kan få fat i en voksen, hvis man har brug for det.

Eneundervisning.
I en klasse er der både lærere og pædagoger. Eleverne i en klasse er som regel hver især gode til forskellige ting. Derfor bliver de nogen gange undervist i noget forskelligt, også i samme lektion.

De fleste elever har nogle ting, som ikke har noget med skolefagene at gøre, som de gerne vil blive bedre til – øve sig på. Det har man mulighed for at snakke nærmere om med sin kontaktlærer eller kontaktpædagog – det vil sige den lærer og pædagog som man har mest at gøre med.

Afgangsprøver. De fleste elever i Centerafdelingen har de samme fag, som man har i en almindelig folkeskole – men måden man arbejder med fagene og måden man lærer tingene på, er ofte meget forskellig fra en almindelig folkeskole. Alligevel bliver de fleste af eleverne så gode, at de kan gå til afgangsprøver i alle – eller de fleste fag.

Et relevant skoletilbud?

Vi har her samlet en række oplysninger om Centerafdelingen og dens tilbud, som vi tænker er særligt relevante for forældre, som ønsker at finde ud af, om Centerafdelingen kunne være et relevant skoletilbud til deres barn.

Du er selvfølgelig også velkommen til at klikke rundt på resten af hjemmesiden for at danne dig et billede af skolen.

Interesserede forældre er også altid velkomne til at ringe til skolen med henblik på at aftale et besøg eller stille spørgsmål.

At vælge skole til sit barn er en vigtig sag, og en rundvisning og snak om skolens rammer og tilbud giver bedre mulighed for at mærke om skolen kan tilbyde de rette rammer for jeres barns udvikling og læring – og for at mærke om de personer, I møder på skolen, er personer I har tillid til kan varetage jeres barns skolegang og udvikling.

Elevernes skoledag

En ikke helt almindelig skole

Centerafdelingen er ikke en skole som alle andre. Der er en række ting, som gør skolen til noget særligt:

Mindre klasser

I Centerafdelingen er der ofte færre elever end der er i de andre afdelinger på Tåsingeskolen. Men klassestørrelserne tilpasses elevernes kompetencer og sociale behov. I en mindre klasse er det ofte lettere at lære sine klassekammerater godt at kende.

Både undervisning og fritid

I hver klasse arbejder der både lærere og pædagoger. Skoledagen starter kl. 7:50 hvor eleverne bliver afleveret med bussen og slutter igen kl. 15:20 hvor bussen henter dem igen.

Fritid

I løbet af en uge modtager elever i Centerafdelingen cirka det samme antal undervisningstimer som i en almindelig folkeskole. Resten af tiden bruger man på aktiviteter, som mange børn ellers bruger fritiden til. I Centerafdelingen bliver der for eksempel spillet fodbold, bordtennis, løbet på rulleskøjter og spillet computerspil i skoletiden.

Egen arbejdsplads

Især i det mindste klasser har eleverne ofte hver sin arbejdsplads, hvor de kan sidde og arbejde uforstyrret. Det gør det ofte lettere for eleverne at koncentrere sig, når de arbejder. Udover de individuelle arbejdspladser, er der et fællesbord, som bruges til fælles undervisning.

IT

Centerafdelingen er en del af Svendborg kommunes BYOD (Bring Your Own Device). Hvis det ikke er muligt at medbringe egen enhed, stiller Centerafdelingen en til rådighed i skoletiden. Denne device vil udelukkende være rettet mod undervisning. Centerafdelingen har gennem de sidste år kørt et it-udviklingsprojekt, hvor vi har udviklet brugen af it. Du kan læse mere om det under dagligdagen.

Individuelle behov

Alle elever i centerafdelingen har behov for nogle særlige rammer, for at kunne lære noget. Det er ofte forskelligt, hvad eleverne har brug for, for bedst at kunne lære noget. Derfor har de fleste elever lavet nogle særlige aftaler med lærere og pædagoger, som kun gælder for netop den elev.

Kontaktperson

Alle elever har nogle ting, de øver sig på at blive bedre til. Disse øvemål er også forskellige for hver elev.
Hver elev har en kontaktperson, dvs. en lærer eller pædagog, som de lærer særlig godt at kende. Kontaktpersonen har regelmæssigt tid til kun at være sammen med denne elev. Kontaktpersonen er den som taler med eleven om, hvad det er godt at øve sig på og blive bedre til, og kontaktpersonen hjælper, hvis man har nogle særlige problemer eller ting, man har brug for at få talt om.

Elevplaner og skole-hjem samarbejde

Kontaktlæreren og kontaktpædagogen står for udarbejdelse af den årlige elevplan og opstilling af mål og pædagogiske handleplaner for eleverne. Det er også dem, I som forældre møder til skole-hjem-samtaler i løbet af året og på revisitationsmøderne. Det er også enten kontaktlærer eller kontaktpædagog som afholder de regelmæssige individuelle samtaler med eleven. Men både forældre og elever har naturligvis kontakt med alle pædagoger og lærere i en gruppe, og de indgår alle i det daglige pædagogiske og undervisningsmæssige arbejde omkring alle elever.

Hvordan kan mit barn blive optaget på skolen?

Optagelse

Optagelse af nye elever sker på grundlag af en henvisning fra den pædagogisk psykologiske rådgivning (PPR) i den kommune hvor eleven bor.

Optagelse sker løbende henover hele skoleåret. Størstedelen af de nye elever indskrives dog i forbindelse med skoleårets start, da dette giver optimale muligheder for at sammensætte elevgrupper, som tilgodeser elevernes behov.

Hvis du tænker at dit barn måske har behov for et specialpædagogisk skoletilbud i Centerafdelingen, skal du derfor kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i din bopælskommune.
For elever i Svendborg Kommune skal du kontakte:

PPR-leder Hans Jørgen Søberg
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Svendborg Kommune
Centrumpladsen 7F, 2. sal
5700 Svendborg
Tlf. nr: 62 23 45 45
Mail: ppr@svendborg.dk

Transport til og fra skole

I forbindelse med skolegang i Centerafdelingen tilbydes transport med privat busselskab. Det vil sige, at eleverne om morgenen afhentes på deres bopæl og sættes af på skolen, og om eftermiddagen køres hjem til deres bopæl efter endt skoledag. Som hovedregel kører eleverne med den samme chauffør og de samme kammerater hver dag.

Når eleverne når en vis alder og udvikling vurderer vi, om de er parate til hel eller delvis selvtransport. Vurderingen af hvornår en elev er parat til at være selvtransporterende tages altid i fællesskab med jer som forældre, hvor vi medinddrager en række forhold i vores drøftelserne:

 • Hvilken grad af overskud har eleven?
 • I hvilken grad har eleven behov for en selvstændigheds- og selvværdsunderstøttende oplevelse af at kunne transportere sig selv?
 • Hvilke behov har eleven for at være selvtransporterende i sit fritidsliv og i sit kommende uddannelses- og arbejdsmæsssige forløb?
 • Hvilket klassetrin går eleven på?
 • Hvordan ser den konkrete transportvej ud med hensyn til offentlig transport, busskift mm.
 • I hvilken grad vil selvtransportering udgøre en  belastning som mindsker elevens ressourcer til daglig trivsel og skolefaglig læring?

Til offentlige samarbejdspartnere

Herunder finder du information om centerafdelingens målgruppe, visitation, revisitationsprocedurer og økonomi.

Målgruppe

Centerafdelingen er et specialpædagogisk skoletilbud til elever med omfattende og gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller udviklingsproblematikker.

En stor del af vores elever har diagnoser indenfor autisme-spektret eller ADHD-relaterede problematikker. Diagnoserne er dog ikke betingelser for at blive optaget i Centerafdelingen. Vi har elever uden diagnoser, og vi har også elever med andre diagnoser end ovenstående, men som alligevel har så omfattende forstyrrelser i deres generelle udvikling, at de har behov for et omfattende specialpædagogisk tilbud.

Nogle af vores elever har problematikker, der er karakteriseret ved betegnelser som Tourettes syndrom, OCD, NLD, blandet udviklingsforstyrrelser eller en kombination af andre udviklingsforstyrrelser.

Fælles for vores elevgruppe er således, at de er præget af grundlæggende neurologiske eller neuropsykiatriske problematikker.

Vi tager i sammensætning af elevgrupperne højde for, at eleverne får den relevante specialpædagogiske støtte, og indgår i gruppekonstellationer, som de trives og udvikles i.

Vores målgruppe er elever som er normalt begavede, det vil sige elever, hvor det ikke er generel udviklingshæmning eller udviklingsforsinkelse, som er det primære problem. At de er normalbegavede betyder ikke nødvendigvis, at de har en upåfaldende profil i en kognitiv testning, og at man ved en standardiseret IQ-testning ser en upåfaldende profil. Det betyder at de har forudsætninger og kompetencer, som gør, at vi kan stille almindelige skolefaglige krav og forventninger til eleven – hvis blot vi tilrettelægger undervisningen på den rigtige måde.

På grund af elevernes omfattende udviklingsforstyrrelser har vores elever ofte specifikke kognitive, sensoriske, motoriske, sanseintegrationsmæssige, sociale og social-kognitive problematikker, som også bliver tydelige ved forskellige standardiserede tests. Mange af vores elever har således områder hvor de må betegnes som særdeles velbegavede set i forhold til deres alder, og andre områder hvor de ikke har udviklet alderssvarende kompetencer.

Det er karakteristisk for vores elever, uanset diagnose, at de har brug for et overskueligt, velstruktureret, skærmet pædagogisk miljø med omfattende voksenstøtte og hvor undervisning og specialpædagogisk indsats er tilpasset den specifikke elevs funktionsmåde og behov.

Visitation

Svendborg Kommune

For elever fra Svendborg Kommune foregår visitation igennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Svendborg Kommune. Hvis du har en elev eller et barn hvor du overvejer om der er behov for et specialpædagogisk tilbud, og Centerafdelingen måske er et relevant tilbud, skal forældre eller skoleleder tage kontakt til:

PPR-leder Hans Jørgen Søberg
Pædagogisk Psykologisk Rådgiving
Svendborg Kommune
Centrumpladsen 7F, 2. sal
5700 Svendborg
Tlf. nr: 62 23 45 45
Mail: ppr@svendborg.dk

Centerafdelingen afholder skoleplaceringsmøder en gang årligt. De eksterne kommuner før jul og Svendborg Kommune i januar og februar. Til disse møder deltager forældre og alle relevante samarbejdspartnere.

Både lærere, skoleledere, forældre og psykologer er naturligvis altid velkommen til også at kontakte skolen for at høre nærmere om vores tilbud og målgruppe og eventuelt lave aftale om at se skolen.

Andre kommuner

For elever fra andre kommuner kan den økonomiske bevillingende myndighed i hjemkommunen henvise elever direkte til Centerafdelingen. På grundlag af relevante papirer om eleven og en drøftelse med den henvisende myndighed og Centerafdelingens leder og psykolog, tages stilling til om der skal arbejdes i retning af et skoleforløb i Centerafdelingen. Herefter inviterer Centerafdelingen først forældre og efterfølgende eleven på besøg på skolen, og på den baggrund vurderer Centerafdelingens leder og psykolog, om det er relevant at tilbyde eleven et skoleforløb i Centerafdelingen.

Vi bistår også gerne inden egentlig henvisning i forudgående drøftelser af om hvorvidt specifikke elever vil kunne drage nytte af et skoletilbud i Centerafdelingen. I enkelte sager bistår Centerafdelingens psykolog med specifik afdækning af elevens problematikker og specialpædagogiske behov, eksempelvis gennem autismespecifik testning.

Kontakt ved visitation Centerleder Laila Fiil 62234722.

Revisitation

Der afholdes et årligt revisitationsmøde om hver elev i november/december måned. Til mødet inviteres forældre, Centerafdelingens leder, skolens interne psykolog, socialrådgiver fra socialforvaltningen, psykolog fra pædagogisk-psykologisk-rådgivning, to kontaktpersoner fra elevens klasse samt for de ældste elever uu-vejleder. Formålet med mødet er gennem en drøftelse af elevens trivsel, faglige og generelle udvikling at tage stilling til hvorvidt Centerafdelingen er det rette skoletilbud for eleven. Mødet afsluttes med en beslutning om hvorvidt eleven skal indstilles til endnu et skoleår i Centerafdelingen, eller om der er behov for at arbejde i andre retninger. For de ældste elever drøftes og planlægges perspektiverne efter afsluttet skolegang.

Forud for revisitationsmødet har alle deltagere modtaget en kopi af den nyeste elevplan med beskrivelser af elevens udviklingsmæssige og faglige status og med opstillede mål og handleplaner for den specialpædagogiske indsats.

Økonomi

Udgifterne til skoletilbuddet og transport af eleven til og fra skolen afholdes af bokommunen.
Skolegang i Centerafdelingen afregnes som en enhedspris der dækker det samlede tilbud med både skole- og fritidsdel.