MENU
Aula_close Layer 1
Tåsingeskolens logo

Dagligdagen

 • Elevplaner og målsætninger
 • Faglig undervisning
 • Specialpædagogiske indsatsområder
 • IT i undervisningen
 • Støttet inklusion
 • Idræt i Centerafdelingen

Elevplaner og målsætninger

I løbet af efteråret udarbejdes der en omfattende elevplan for alle elever. Elevplanen dækker folkeskolens almindelige fagområder samt en række områder, som er særlig relevante for vores elever, eksempelvis vedrørende elevens kommunikative udvikling, sociale kompetencer og generelle indlæringsmæssige forudsætninger.

Elevplanen repræsenterer således elevens faglige, personlige og sociale udvikling, hvilket betyder at der indenfor hvert fag/område beskrives elevens kompetencer og potentialer, og der beskrives hvilke målsætninger der opstilles og hvilke pædagogiske og undervisningsmæssige tiltag som skal benyttes.

Elevplanens indhold drøftes altid med forældrene, således at indsatsen tilrettelægges ud fra en fælles forståelse af eleven. Den færdige elevplan sendes også til pædagogisk psykologisk rådgivning, og danner grundlag for revisitationsdrøftelserne på det årlige revisitationsmøde.

Faglig undervisning

Den faglige undervisning i Centerafdelingen følger de lovgivningsmæssige retningslinjer som gælder for folkeskolen, og der undervises som udgangspunkt i de samme fag i samme timetal som i den almindelige folkeskole.

Vi lægger som skole vægt på, at eleverne fuldt ud udnytter deres faglige kompetencer og muligheder for at opnå et aldersvarende fagligt niveau og så vidt muligt gennemføre folkeskolens almindelige afgangsprøve.

For at nå den faglige målsætning er det afgørende, at undervisningens form og tilrettelæggelse tilpasses vores elevers læringsmæssige forudsætninger og særlige kompetencer. Det stiller store  og spændende udfordringer i forhold til at skabe en fleksibel og individuelt tilpasset undervisningsform.

Eleverne i Centerafdelingen har individuelle ugeskemaer, som både tidsmæssigt og indholdsmæssigt er tilrettelagt, så det bedst imødekommer elevens læringsmæssige forudsætninger og kompetencer. Samtidig har vi opmærksomhed på, at mange af vores elever efter folkeskolen skal videre i andre uddannelsesmæssige sammenhænge, hvor de har glæde af at kunne indgå i mere traditionelle undervisningsmæssige rammer. Derfor foregår en del af undervisningen, når det skønnes hensigtsmæssigt, som fælles undervisning og oftest i udskolingen.

Nogle elever har dog på grund af særlige læringsmæssige forudsætninger behov for at blive fritaget fra undervisning i enkelte fag. Fritagelse fra fag sker altid ud fra en nærmere drøftelse mellem skolen, eleven og forældrene, og med skriftlig accept fra forældrene.

Specialpædagogiske indsatsområder

Elever i Centerafdelingen har en række områder, hvor der ofte er behov for målrettet udviklingsstøtte. Sideløbende med de almindelige undervisningsmæssige og fritidspædagogiske aktiviteter har vi derfor fokus på en række udviklingsområder. Det drejer sig blandt andet om områderne:

 • Social forståelse/bevidsthed.
 • Kommunikative færdigheder.
 • Selvforståelse.
 • Sansemotorisk udvikling.
 • Koncentrationsevne.
 • Opmærksomhedsstyring.
 • Hukommelse.
 • Eksekutive funktioner (planlægning, organisering og selvopmærksomhed, impulskontrol).
 • Praktisk-personlige færdigheder.

Det er områder, hvor vi ofte ser udviklingsproblematikker hos vores elever. Forståelsen for disse udviklingsproblematikker er integreret i vores daglige pædagogiske og undervisningsmæssige indsats igennem undervisningsrummenes indretning, visuelle støttesystemer, individuelle udviklingssamtaler, valg og udformning af læringsmaterialer, gruppestørrelse og -sammensætning, konkrete træningsredskaber, målrettet undervisning indenfor specifikke udviklingsområder og inddragelse af specialuddannede rådgivere.

IT i undervisningen

Centerafdelingen har rådighed over et stort antal computere til brug i undervisningen med tilhørende læringsprogrammer og internetressourcer indenfor de fleste fag, og computerne indgår som en naturlig del af undervisning og fritidsaktiviteter på linje med andre læringsressourcer.

Brugen af it tilpasses den enkelte klasses og elevs behov og eleverne har mulighed for at låne device til brug i undervisningen.

Der arbejdes med udvikling multimedier (billede, lyd og video) som supplerende måder at lære, udvikle og formidle, og med computeren som støtteredskab i forhold til kommunikation, dagsoverblik mm.

Støttet inklusion

Centerafdelingens elever har stort udbytte af Centerafdelingens tætte tilknytning til Tåsingeskolens almindelige folkeskoleklasser. I takt med at elever udvikler mod, selvtillid, sociale kompetencer og faglige færdigheder, giver vi eleverne mulighed for at deltage i undervisning i folkeskolens almindelige undervisning i et eller flere fag.

Den korte fysiske afstand og det pædagogiske samarbejde giver mulighed for at lave tæt koordinerede forløb i almindelige undervisningsaktiviteter på en måde som bliver tilpasset den enkelte elev.

Især for elever som efter skolegangen i Centerafdelingen skal videre i almindelige uddannelsesforløb, eksempelvis gymnasiet, er det en væsentlig forberedende og kompetenceudviklende mulighed. For mange elever er det også en mulighed for at træne udvikling af sociale færdigheder i almindelige sociale miljøer.